Ryomgård Vandværk

Historie

Ryomgård vandværk er oprindelig stiftet d. 8 Juli 1931, hvor det daværende vandværk blev opført på adressen Vestergade 29. Her kørte det frem til 1978, hvor det blev afløst af det nuværende vandværk, som er beliggende på Ndr. Ringvej 3 i Ryomgård. Vandværket har små 1.200 tilsluttede forbrugere med et samlet årligt vandforbrug på omkring de 130.000 m³.

Vandværkets kildeplads består af to boringer beliggende i tilknytning til vandværket på Ndr. Ringvej. Boring 1 er etableret i 1977/78 og er omkring 78 m dyb. Boring 2 er etableret i 1989 og et omkring 74 m dyb. Boringerne yder i alt omkring 90 /t. Vandværket har i år 2000 udpeget en mulig fremtidig kildeplads beliggende ved Blegmosen nord for Ryomgård. I 2012 har vandværket fået lavet en undersøgelse af kildepladsen. Med afsæt heri er det forventede indvindingsopland blevet udpeget. Samtidig er der sket en udpegning af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) svarende til det areal i det kildepladsnære område, som kræver en snarlig beskyttelsesindsats mod fremtidige forureningstrusler.

Vandværket

Fra boringerne ledes vandet over en iltningstrappe og gennem et sandfilter inden det tilledes en rentvandsbeholder, hvorfra vandet udpumpes til forbrugerne. Vandværket styres og overvåges via moderne SRO-anlæg (styrings-, regulerings- og overvågninsanlæg) med direkte opkobling til vagttelefoner etc. året rundt. Vandværket er opdelt i hygiejnezoner med henblik på at sikre forbrugerne ved utilsigtede forureninger etc.

 

Forsyningsnettet er inddelt i to zoner – en lavtrykszone, der dækker området syd for Vestergade / Industrivej incl. Mesballe og Skarresø samt. en højtrykszone, der dækker den øvrige del af byen. Udpumpningen til forsyningsettet sker via to trykstyrede linier bestående af henholdsvis 4 og 3 pumper. Det årlige vandforbrug har siden år 2000 ligget på omkring 130.000  pr. år, mens den oppumpede vandmængde ligger på omkring 140.000 Den aktuelle indvindingstiladelse tillader oppumpning af op til 178.000  pr. år.

Forsyningsnet

Det samlede forsyningsnet består af omkring 46 km hovedledningsanlæg med tilhørende stikledningsanlæg samt ventil- og stophaner. Hovedparten af forsyningsnettet er etableret i perioden fra omkring 1970 og fremefter.

 

Hovedforsyningsnettet er generelt etableret i plastrør – fortrinsvis PVC. Der henligger i enkelte delområder “kritiske” materialer i form af hvide PVC-rør og utidssvarende anboringer. Det skal præciseres at angivne placeringer er vejledende. Ved arbejde på eller i nærheden af vandværket ledninger rettes altid henvendelse til Ryomgård Vandværk for påvisning af placering samt. eventuelt lukning af vand.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet dækker Ryomgård og omegn, inkl. Marie Magdalene samt Mesballe og Skarresø. 
Forsyningsområdet under Ryomgård Vandværk er overordnet opdelt i tre zoner og kan ses her:

  • Zone 1: By
  • Zone 2: Land
  • Zone 3: Det åbne land

Forhistorie - Ryomgård vandtårn

En af Ryomgårds karakteristiske bygninger er vandtårnet. Det oprindelige vandtårn blev bygget i 1876, da Grenaa-banen blev anlagt. Vandtårnet blev i 1914 erstattet af den nuværende bygning. Langt op i 1900-tallet kørte de fleste danske tog på damp, hvorfor der er bygget mange hundrede vandtårne ved de danske jernbaner, til brug for at fylde de store vandtanke på damplokomotiverne. Vandtårnet er ikke længere i brug og har således ikke noget med vandforsyningen i Ryomgård at gøre.

Kilde: Danske Vandtårne. 1. udgave 2009.

Indvindigsopland
Boringsnært beskyttelsesområde
Flowchart for Ryomgård Vandværk
Vandforbrug og oppumpede vandmængder
Procentvis fordeling af alder på ledningsnet

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere