Vandværk og net

Forsyningsområde

Forsyningsnet

Anvisning anlægs- og rørarbejder

 

Ryomgård Vandværk

Ryomgård Vandværk blev oprettet den 08. juli 1931, hvor det daværende vandværk blev opført på adressen Vestergade nr. 29. Vandværket fungerede frem til 1978, hvor det blev afløst af det nuværende vandværk beliggende på Ndr. Ringvej nr. 3.

 Der er tilsluttet omkring 1.200 forbrugere under Ryomgård Vandværk.

 

DSC04226.JPG    DSC04232.JPG  DSC04238.JPG

 

Kildeplads

Vandværkets kildeplads består af to boringer beliggende i tilknytning til vandværket på Ndr. Ringvej. Boring 1 er etableret i 1977/78 og er omkring 78  m dyb. Boring 2 er etableret i 1989 og er omkring 74 m dyb. Boringerne yder i alt omkring 90 m3/t.

Vandværket har i år 2000 udpeget en mulig fremtidig kildeplads beliggende ved Blegmosen nord for Ryomgård.

Ryomgård Vandværk har i 2012 fået lavet en undersøgelse af kildepladsen.

Med afsæt heri er det forventede indvindingsopland blevet udpeget.

Indvindingsopland140920.JPG
Indvindingsopland

Samtidig er der sket en udpegning af det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) svarende til det areal i det kildepladsnære område, som kræver en snarlig beskyttelsesindsats mod fremtidige forureningstrusler.

bnbo140920.png
Boringsnært beskyttelsesområde

 

Vandværk

Fra boringerne ledes vandet over en iltningstrappe og gennem et sandfilter inden det tilledes en rentvandsbeholder, hvorfra vandet udpumpes til forbrugerne.

Vandværket styres og overvåges via moderne SRO-anlæg (styrings-, regulerings- og overvågningsænlæg) med direkte opkobling til vagttelefoner etc. døgnet rundt / året rundt.

Vandværket er opdelt i hygiejnezoner med henblik på at sikre fobrugerne ved utilsigtede forureninger etc.

Flowdiagram

Forsyningsnettet er inddelt i to zoner – en lavtrykszone, der dækker området syd for Vestergade / Industrivej incl. Mesballe og Skarresø samt en højtrykszone, der dækker den øvrige del af byen. Udpumpningen til forsyningsnettet sker via to trykstyrede linier bestående af henholdsvis 4 og 3 pumper.

Det årlige vandforbrug har siden år 2000 ligget på omkring 130.000 m3 pr. år, mens den oppumpede vandmængde ligger på omkring 140.000 m2.

Den aktuelle indvindingstilladelse tillader oppumpning af op til 178.000 m3 pr. år.

 

Forsyningsnet

Det samlede forsyningsnet består af omkring 46 km hovedledningsanlæg med tilhørende stikledningsanlæg samt ventil- og stophaner.

Hovedparten af forsyningsnettet er etableret i perioden fra omkring 1970 og fremefter jf. nedenstående oversigt.

Hovedforsyningsnettet er generelt etableret i plastrør – fortrinsvis PVC. Der henligger i enkelte delområder ”kritiske” materialer i form af hvide PVC-rør og utidssvarende anboringer.

Det er muligt at se detailbeliggenheden af Ryomgård Vandværks hovedforsyningsnet på dette kort.

Det skal præciseres at angivne placeringer er vejledende. Ved arbejde på eller i nærheden af vandværkets ledninger rettes altid henvendelse til Ryomgård Vandværk for påvisning af placering samt eventuelt lukning af vand.

 

Forsyningsområde

Forsyningsområdet dækker Ryomgård og omegn, inkl. Marie Magdalene samt Mesballe og Skarresø.

Forsyningsområdet under Ryomgård Vandværk er overordnet opdelt i tre zoner og kan ses her:

  • Zone 1: By
  • Zone 2: Land
  • Zone 3: Det åbne land

 

Forhistorie – Ryomgård vandtårn

En af Ryomgårds karakteristiske bygninger er vandtårnet. Det oprindelige vandtårn blev bygget i 1876, da Grenaa-banen blev anlagt. Vandtårnet blev i 1914 erstattet af den nuværende bygning. Langt op i 1900-tallet kørte de fleste danske tog på damp, hvorfor der er bygget mange hundrede vandtårne ved de danske jernbaner, til brug for at fylde de store vandtanke på damplokomotiverne. Vandtårnet er ikke længere i brug og har således ikke noget med vandforsyningen i Ryomgård at gøre.

Kilde: Danske Vandtårne. 1. udgave 2009.

 

Handlinger tilknyttet webside